Strona główna Dyrektor szkoły Historia szkoły Patron szkoły Z kart historii Dokumenty Ogłoszenia Wydarzenia Plan lekcji Zajęcia dodatkowe Galeria Kalendarz Konkursy Podręczniki Projekty edukacyjne Publikacje Warto przeczytać Współpraca szkoły z ... Podziękowania Samouczki Narzędzia TIK Zamówienia publiczne

Udało się! CYFROWA SZKOŁA w Zabratówce!


W obecnej dobie niezwykle szybkiego rozwoju technologii informatycznych, niezwykle ważne jest wyposażenie młodych ludzi w podstawowe umiejętności korzystania z tychże technologii. I być może wydawać by się mogło, że wszyscy potrafimy już sprawnie posługiwać się komputerem i urządzeniami z nim związanymi, to wciąż pojawia się pytanie: czy nasza wiedza, kompetencje są wystarczające? Chodzi tu bowiem nie tylko o samo posługiwanie się zdobyczami techniki, ale przede wszystkim zdolność rozsądnego, odpowiedzialnego ich wykorzystania, umiejętność selekcji, kreatywność, twórcze myślenie. Nowe technologie nie mają „zabić” w nas krytycznego myślenia. Wręcz odwrotnie – mają motywować, intrygować, a tym samym rozwijać.

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom Ministerstwo Edukacji Narodowej uruchomiło program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) „Cyfrowa Szkoła”. Chodzi tu o wspieranie modelu nauczania zapewniającego rozwijanie kreatywności, umiejętności współpracy i krytycznego myślenia uczniów, a także pozwalającego im na sprawne wyszukiwanie oraz twórcze wykorzystywanie dostępnych źródeł wiedzy.

Projekt, którego realizację planuje się w okresie od kwietnia 2012 do sierpnia 2013 ma charakter pilotażowy dla wieloletniego programu, który stanowi kompleksowe przedsięwzięcie, mające na celu osiągnięcie przez szkoły funkcjonalności szkoły cyfrowej. Obejmuje ono cztery obszary:

­ e-nauczyciel – przygotowanie nauczycieli do nauczania, komunikowania się z uczniami i rodzicami oraz prowadzenia dokumentacji szkolnej z wykorzystaniem TIK,

­ e-zasoby edukacyjne, w tym e-podręcznik – uzupełnienie oferty publicznych elektronicznych zasobów edukacyjnych, w tym zapewnienie dostępu do nieodpłatnych e-podręczników,

­ e-szkoła – zapewnienie szkołom niezbędnej infrastruktury, w szczególności nowoczesnych pomocy dydaktycznych,

­ e-uczeń – zapewnienie uczniom, w szczególności zagrożonych cyfrowym wykluczeniem, dostępu do nowoczesnych pomocy dydaktycznych.

W ramach programu pilotażowego dyrektorzy szkół z własnej inicjatywy albo na wniosek rady pedagogicznej lub rady szkoły występowali do organów prowadzących z wnioskiem o wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne. W kolejnym etapie z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego organ prowadzący kierował się do wojewody, a następnie zespół powołany przez wojewodę dokonywał oceny formalnej wniosków organów prowadzących oraz kwalifikował szkoły do objęcia wsparciem finansowym w drodze następującej procedury.

Wnioski złożyło 46% organów prowadzących. Dotyczyły one 3507 publicznych szkół podstawowych uprawnionych do złożenia wniosku.

Spośród zgłoszeń wyłoniono ok. 400 szkół, w tym z województwa podkarpackiego 28. Wśród nich znalazła się, jako jedyna w gminie, Szkoła Podstawowa im. Orląt Lwowskich w Zabratówce.

Wsparcie finansowe zostanie udzielone organom prowadzącym szkoły - jednostkom samorządu terytorialnego - w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Za te pieniądze będą mogły kupić m.in: przenośne komputery dla uczniów i nauczycieli, drukarki, skanery, tablice interaktywne, projektory multimedialne. Założono, że szkoły uczestniczące w programie będą mogły wybrać do przetestowania jeden z dwóch wariantów, dotyczących wykorzystania przenośnych komputerów:

1) uczeń z mobilnego komputera korzysta wyłącznie w szkole - na lekcjach i w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych;

2) uczeń z mobilnego komputera korzysta w szkole, ale ma także możliwość wypożyczenia go do domu (dotyczy uczniów klas IV).

Zgodnie z programem, organy prowadzące, którym udzielono wsparcia, będą musiały zadbać o to, aby szkoły zrealizowały określone zadania związane ze stosowaniem TIK w nauczaniu.

Jak wspomniano program ten ma charakter pilotażowy. Od jego wyników zależeć będzie decyzja o realizacji programu wieloletniego. W ramach ewaluacji programu Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie będzie badał m.in. wpływ TIK na jakość i efekty kształcenia, a zwłaszcza podnoszenie podstawowych kompetencji uczniów (pisania, czytania, liczenia) oraz umiejętności społecznych i twórczych. Chodzi także o monitorowanie celu, jakim jest powiększenie bazy dydaktycznej szkół o nowoczesny sprzęt informatyczny.

Program ten powinien zapoczątkować zasadniczą zmianę w podejściu do procesu nauczania w polskiej szkole, w którym w coraz większym stopniu powinny być wykorzystywane techniki informatyczne. Z doświadczeń większości europejskich państw wynika bowiem, że zastosowanie narzędzi informatycznych w edukacji zwiększa zaangażowanie uczniów w naukę i poprawia ich wyniki.

Cieszymy się bardzo, że udało nam się zakwalifikować do tego programu, mamy jednak również świadomość, że udział w pilotażu nakłada na nas dużą odpowiedzialność.

Na podst. stron http://www.cyfrowaszkola.org, http://www.men.gov.pl/

opracowała A. Litwin-Ślemp


KODEKS TIK

1. Nie wchodzimy na nieznane strony www.

2. Nie odpowiadamy na wiadomości pochodzące z nieznanych źródeł.

3. Szanujemy powierzony nam sprzęt.

4. Korzystamy tylko z legalnego oprogramowania.

5. Nie kradniemy cudzych pomysłów - kopiując podajemy źródła i autora.

6. Na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych korzystamy z Internetu w celach dydaktycznych.

7. TIK jest dla wszystkich - z jego zasobów korzystamy rozsądnie.

8. Korzystając z TIK przestrzegamy zasad kultury - netykieta.

9. Podczas pracy z TIK wykonujemy polecenia nauczyciela.Już działamy! "Cyfrowa Szkoła" w Zabratówce


Dzięki udziałowi w pilotażowym projekcie „Cyfrowa Szkoła” Szkoła Podstawowa im. Orląt Lwowskich w Zabratówce została wyposażona w wysokiej jakości sprzęt: laptopy z odpowiednim oprogramowaniem, tablicę interaktywną, ekran, wizualizer, projektory, urządzenie wielofunkcyjne i in. Obiektywnie trzeba przyznać, że nie bylibyśmy w stanie pokryć kosztów takiego zakupu z budżetu szkoły. Dlatego z taką radością przyjęliśmy wiadomość o zakwalifikowaniu się do programu.

Ze szczególnie dużym entuzjazmem do nowego sprzętu podchodzą uczniowie. Chętnie pracują z laptopami, "rwą się", aby podejść do tablicy interaktywnej i wykonać ćwiczenie (a podobno uczniowie nie lubią pobytu pod tablicą). Zdarza się, że udzielają podpowiedzi nauczycielom, którzy czasami czują się zagubieni w obliczu technicznych nowinek (i współpraca jest obopólna). Uczniowie mają również możliwość wypożyczenia laptopa do domu na weekend.

Tablica interaktywna, projektory, wizualizer, no i oczywiście laptopy z bezprzewodowym dostępem do Internetu stwarzają wiele możliwości uczenia się i rozwijania zainteresowań. Szybciej przyswajamy wiadomości i umiejętności, gdy to, co robimy nas interesuje.

Bardzo przydatnym elementem oprogramowania jest program e-klasa, dzięki któremu można szybko i sprawnie rozesłać uczniom potrzebne materiały (np. testy), zebrać i poprawić ich prace, przekazać indywidualne informacje itp. Niezwykle potrzebna dla nauczyciela jest możliwość monitorowania pracy ucznia poprzez podgląd ekranów laptopów, blokowania stron internetowych, myszki, klawiatury.

Udział w pilotażu wiąże się również z koniecznością wykonywania różnorodnych zadań zleconych przez realizujących program. I, niestety, koniecznością uzupełniania niezliczonej ilości dokumentów.

Czas trwania projektu został podzielony na kilka modułów poświęconych różnym zagadnieniom. Zagadnienia te skupiają się wokół tematu odpowiedzialnego, przemyślanego, bezpiecznego korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno - komunikacyjnych w szkole i w domu. Zwracają uwagę na problem naruszania praw autorskich, zagrożenia "czyhające" w sieci na nieostrożnych i łatwowiernych.

Oprócz prowadzenia zajęć z wykorzystaniem urządzeń i narzędzi TIK zobligowani jesteśmy także do udziału w ogólnopolskich i regionalnych konferencjach, szkoleniach (zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli - stacjonarnych  i e-learningowych), współdziałania w sieciach współpracy (np. prowadzenie lekcji otwartych, wymiana "dobrych praktyk", redagowanie bloga) i grupach zadaniowych.

Po zakończeniu każdego z modułów szkolny koordynator pilotażu zobowiązany jest do przygotowania sprawozdania oraz niezbędnych załączników i przesłania ich do mentora, który po wnikliwej analizie dokumentów "zalicza" zadania bądź sugeruje poprawki.

Otrzymany sprzęt na pewno uatrakcyjni niejedną lekcję, oby i wpłynął na wyniki w nauce naszych uczniów. Trzeba jednak pamiętać, że we wszystkim należy zachować umiar i zdrowy rozsądek. Pamiętajmy! Poza laptopem, tabletem, smarfonem istniej piękny, niepowtarzalny świat. Korzystajmy z jego uroków.

Koordynator projektu – A. Litwin-ŚlempCzas na refleksje …


       
Minął kolejny rok szkolny… Jeszcze nie tak dawno odliczaliśmy czas do ferii świątecznych, potem zakończenia I semestru, Świąt Wielkanocnych, majowego weekendu, wakacji … Teraz nadszedł dobry czas na podsumowanie tego, co za nami.

Wiele się działo w naszej szkole. Jednym z ważniejszych elementów pracy była realizacja zadań związanych z udziałem w projekcie pilotażowym „Cyfrowa szkoła”. Wszyscy już o tym wiedzą, że dzięki temu programowi wzbogaciliśmy się w pokaźną ilość sprzętu – laptopy, ekran projekcyjny, tablicę interaktywną, projektory multimedialne, wizualizer, urządzenie wielofunkcyjne, itp. Realnie patrząc mamy świadomość, że nasza szkoła nie mogłaby pozwolić sobie na tak kosztowny zakup wykorzystując jedynie przyznany budżet. Sprzęt ten służył nam podczas lekcji i zajęć pozalekcyjnych. Wspólnie uczyliśmy się zniego korzystać. Nieraz technika płatała nam psikusa. Drażniło to i uczniów, i nauczycieli, bo oto nagle misternie ułożony plan lekcji rozsypywał się jak domek z kart i trzeba było wrócić do starych metod nauczania. Jednak i z tym problemem udało nam się w końcu uporać. I chociaż zdarzają się jeszcze i teraz drobne „awarie”, to podchodzimy już do nich z większym opanowaniem.

Realizacja zadań „Cyfrowej szkoły” wiązała się również z wykonywaniem niezliczonej liczby czynności. W kolejnych modułach kursu poznawaliśmy tajniki prawa autorskiego i zasad bezpieczeństwa w sieci, zajmowaliśmy się informacją zwrotną, systematycznie „tworzyliśmy” dobre praktyki, konspekty, opisy narzędzi. Wiele energii pochłonęła realizacja projektów edukacyjnych. Metoda ta okazała się niełatwa dla uczniów szkoły podstawowej.

W międzyczasie nauczyciele uczestniczyli w konferencjach, szkoleniach, spotkaniach sieci szkół, itp. Odbywały się one zarówno lokalnie (Zabratówka, Dynów, Rzeszów), jak i na szczeblu ogólnopolskim (Warszawa, Lublin). W kursach on-line uczestniczyli także uczniowie.

Czy było warto?

Patrząc z perspektywy na pewno tak. Nikt nie odbierze nam zdobytej wiedzy, umiejętności, doświadczenia. No i oczywiście pozyskanego sprzętu. Jednak projekt miał też sporo wad. Bez wątpienia dużym obciążeniem była konieczność ciągłego dokumentowania przeprowadzanych czynności, systematyczne sprawozdania i spotkania, duża ilość zadań do wykonania. Pod koniec roku zmęczenie dawało się we znaki i starszym, i młodszym. Czas więc odpocząć od nadmiaru techniki, chociaż zdajemy sobie sprawę z tego, że jest ona wszechogarniająca i nie sposób przed nią uciec. Zresztą nie ma takiej potrzeby. Trzeba jedynie podchodzić do tych wytworów cywilizacji ze sporą dozą zdrowego rozsądku.

Radosnych wakacji.

Koordynator projektu – A.L.Ś.