Strona główna Dyrektor szkoły Historia szkoły Patron szkoły Z kart historii Dokumenty Ogłoszenia Wydarzenia Plan lekcji Zajęcia dodatkowe Galeria Kalendarz Konkursy Podręczniki Projekty edukacyjne Publikacje Warto przeczytać Współpraca szkoły z ... Podziękowania Samouczki Narzędzia TIK Zamówienia publiczne

Projekt edukacyjny „Idziemy po sukces”Z dniem 01.09.2012 r. rozpoczęto w naszej szkole realizację projektu „Idziemy po sukces” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,  Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”,  Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”,

Poddziałanie 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z klas I – III. W ramach projektu są prowadzone bezpłatne zajęcia dodatkowe, będące kontynuacją indywidualizacji pracy z uczniem w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, wspierające proces dydaktyczny, w zależności od rozpoznanych potrzeb.


Uczniom klas początkowych, w roku szkolnym 2012/ 2013, zaproponowano:

 zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,

 zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,

 zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci w wadami postawy.


W drugim semestrze uczniowie będą mogli uczęszczać na

 zajęcia rozwijające zdolności matematyczne.


Realizacja projektu pomoże w realizacji celów wynikających z wymagań nowej podstawy programowej, która zakłada indywidualizację procesu nauczania stosownie do potrzeb i możliwości każdego ucznia. Zwiększy się również stopień i zakres wykorzystania w szkole aktywizujących metod i form nauczania, motywujących dzieci do czynnego udziału w zajęciach.

Na potrzeby efektywnego prowadzenia działań projektowych wyposażono szkołę w nowoczesne pomoce naukowe.


Małgorzata Nizioł