Strona główna Dyrektor szkoły Historia szkoły Patron szkoły Z kart historii Dokumenty Ogłoszenia Wydarzenia Plan lekcji Zajęcia dodatkowe Galeria Kalendarz Konkursy Podręczniki Projekty edukacyjne Publikacje Warto przeczytać Współpraca szkoły z ... Podziękowania Samouczki Narzędzia TIK Zamówienia publiczne


REGULAMIN  

ŚWIETLICY  SZKOLNEJ

I Podstawa prawna:


1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 (Dz. U. 2016r, poz. 2572 z póź. zm.)

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016-Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r, poz 59)

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 Przepisy wprowadzające ustawę-Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017, poz. 60 i 949)

4. Rozporządzenie MEN z dn.21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. 2001 r. Nr 61, poz.624 z późn. zm.)

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.)

6. Statut.


II Postanowienia wstępne

§ 1


1. Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności  realizuje cele   i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo- opiekuńczych przyjętych w szkolnym programie wychowawczo-profilaktycznym szkoły.

2. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu świetlicy.

3. Sposób funkcjonowania świetlicy szkolnej określa regulamin świetlicy.


III Cele i zadania świetlicy

§ 2


1. Głównym celem świetlicy jest:

 1. zapewnienie zorganizowanej opieki wychowawczej przed i po zakończonych, obowiązkowych zajęciach edukacyjnych,
 2. tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce,
 3. rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień wychowanków.

2. Do podstawowych zadań świetlicy należy:

 1. zapewnienie opieki wychowankom przed i po zajęciach lekcyjnych,
 1. pomoc w odrabianiu lekcji,
 2. organizowanie gier i zabaw ruchowych,
 3. organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów,
 4. współpraca z wychowawcami klas w zakresie zadań opiekuńczych i wychowawczych szkoły wynikających z jej programu wychowawczego oraz rocznych planów pracy,
 5. upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny oraz dbałości    o zachowanie zdrowia,
 6. stwarzanie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie nawyków kultury życia codziennego,
 1. rozwijanie samodzielności i samorządności oraz społecznej aktywności.


IV Zasady kwalifikacji do świetlicy szkolnej

§ 3


1. Do świetlicy są przyjmowane dzieci według następujących kryteriów:

 1. w pierwszej kolejności dzieci dowożone busem szkolnym
 1. dzieci, których oboje rodzice pracują zawodowo,
 2. dzieci z rodzin niepełnych,
 3. dzieci wskazane przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną lub wychowawcę klasy.

2. Regulamin świetlicy opracowywany jest przez wychowawców świetlicy na początku każdego roku szkolnego i zatwierdzany przez dyrektora szkoły.

3. W świetlicy szkolnej mogą przebywać uczniowie, skierowani do niej przez dyrektora.

4. Przyjęcie dziecka do świetlicy następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców/ prawnych opiekunów, składanego corocznie w świetlicy.

5. Karta  zgłoszenia do świetlicy zawiera  podstawowe dane ucznia (imię  i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania, telefon kontaktowy).

6. Rezygnację z miejsca w świetlicy należy zgłosić pisemnie do nauczyciela świetlicy.


V Funkcjonowanie świetlicy szkolnej

§ 4


1. Nadzór nad świetlicą sprawuje dyrektor szkoły.

2. Świetlica szkolna czynna jest we wszystkie dni nauki szkolnej. Opieka świetlicowa sprawowana jest w dniach, w których odbywają się zajęcia edukacyjne,  a   także   w   wyznaczone   dni   wolne   od   zajęć   dydaktycznych,   zgodnie z kalendarzem roku szkolnego.

3. Świetlica realizuje swoje zadania według „Rocznego planu pracy świetlicy” na dany rok szkolny, zatwierdzony przez Dyrektora szkoły.

4. W świetlicy prowadzone są zajęcia muzyczne, ruchowe, plastyczne, z zakresu  żywego słowa, gry i zabawy sportowe, zabawy integracyjne, sportowo-rekreacyjne, muzyczne, teatralne, oraz inne zgodnie z potrzebami. Dzieci mają również czas na zabawy własne.

5. Odpowiedzialność nauczyciela-wychowawcy świetlicy za ucznia rozpoczyna się z chwilą przyjścia dziecka do świetlicy, aż do opuszczenia świetlicy.

6. Dyżurujący nauczyciel o 13:30 przekazuje dzieci wychowawcy świetlicy.

7. Uczniowie odbierani są ze świetlicy przez rodziców/prawnych opiekunów lub osoby przez nich upoważnione na piśmie. W przypadku odbierania dzieci przez inne osoby, niż rodzice, osoby te muszą posiadać pisemne upoważnienie podpisane przez rodziców /opiekunów/      w karcie zgłoszenia.

8. Dopuszcza się w sytuacjach wyjątkowych przedstawienie jednorazowego oddzielnego upoważnienia do odbioru dziecka, na którym trzeba wyszczególnić dane osoby odbierającej: imię i nazwisko, nr dowodu osobistego, kim ta osoba jest dla dziecka.

9. Jeżeli dziecko samodzielnie wraca do domu o określonej godzinie musi posiadać pisemne oświadczenie, że rodzice wyrażają na to zgodę i ponoszą całkowitą odpowiedzialność  za dziecko.

10. Rodzic nie może polecić przez telefon samodzielnego powrotu dziecka do domu.

11. Po godzinie 16:30 nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy szkoły nie zapewniają dzieciom opieki i nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

12. Wychowawca świetlicy może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej dziecko wskazuje na spożycie alkoholu, czy zachowanie agresywne. W takim przypadku ma obowiązek zatrzymać dziecko w  świetlicy do czasu wyjaśnienia sprawy.     W takich okolicznościach wychowawca jest zobowiązany skontaktować się z drugim rodzicem   lub osobą   upoważnioną   przez   rodziców.   W   przypadku   braku   kontaktu z rodzicami/opiekunami wychowawca kontaktuje się z komisariatem policji. O zaistniałej sytuacji informuje dyrektora.

13. Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

14. Dzieci mogą pod opieką nauczyciela świetlicy odrabiać lekcje.

15. Uczniowie rozwijają swoje zainteresowania, uczą się kulturalnego zachowania, wysławiania i właściwego spędzania wolnego czasu.

16. Na zajęciach plastyczno-technicznych przygotowywane są upominki dla bliskich, dekoracje okolicznościowe, wystawki prac, elementy dekoracji i rekwizytów do przedstawień przygotowywanych przez świetlicę.

17. Świetlica  nie   ponosi   odpowiedzialności   za  pozostawione   na  niej   cenne  przedmioty   i przyniesione drogie zabawki.

18. Uczniowie mogą wychodzić ze świetlicy jedynie za zgodą nauczyciela - opiekuna świetlicy.

19. Rodzice i opiekunowie są zobowiązani do poinformowania nauczyciela o odbiorze dziecka ze świetlicy.

20. Rodzice ucznia, który dokonał celowego zniszczenia wyposażenia świetlicy, mogą zostać obciążeni pełną lub częściową odpłatnością za zniszczony lub uszkodzony sprzęt.VI Zasady zachowania na świetlicy

§ 6

W świetlicy obowiązuje poniższy kodeks zachowania:


1. Wszyscy dbamy o wygląd naszej świetlicy, o ład i porządek. Sprzątamy po sobie. Pamiętamy, że każda rzecz ma swoje miejsce.

2. W świetlicy obowiązuje obuwie zmienne.

3. Szanujemy wszystkie przybory, gry i zabawki.

4. Uczniowie składają po sobie gry i zabawki. Klocki i gry planszowe segregują i układają.

5. Chętnie uczestniczymy w zajęciach, grach, zabawach, w "pracach porządkowych" i zajęciach samoobsługowych.

6. Zachowujemy ciszę w czasie przeznaczonym na naukę, aby nie przeszkadzać innym.

7. Starannie odrabiamy zadania domowe.

8. Dbamy o bezpieczeństwo własne i innych.

9. Informujemy o każdym wyjściu ze świetlicy.

10. Wychodzimy ze świetlicy jedynie za zgodą nauczyciela - opiekuna świetlicy.

11. Przed lekcjami i po skończonych lekcjach przychodzimy do świetlicy i swoją obecność zgłaszamy wychowawcy.

12. Jesteśmy kulturalni. Używamy zwrotów grzecznościowych.

13. Nie krzyczymy, nie biegamy.

14. Nie ruszamy cudzych rzeczy.

15. Nie przeklinamy, nie pyskujemy i nie hałasujemy.

16. Nie niszczymy cudzych prac.

17. Pomagamy słabszym.

18. Zachowujemy się tak, aby nie sprawiać przykrości koleżankom i kolegom oraz wychowawcy.

19. Słuchamy poleceń i próśb nauczyciela.

III Oczekiwania wychowawcy świetlicy


§ 7


Wychowawca oczekuje od wychowanków:

1. Powitania i pożegnania z wychowawcą i kolegami

2. Ułożenia plecaków, toreb w ustalonym porządku.

3. Udziału w zajęciach.

4. Współpracy z całą grupą.

5. Przestrzegania zasad współżycia w grupie.

6. Pomagania słabszym podczas zabaw, gier i nauki.

7. Dbałości o wspólne dobro, ład i porządek na stolikach i w sali.

8. Poszanowania sprzętów w świetlicy, gier stolikowych, przyborów do pracy i innych.

9. Ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie.


VII Obowiązki rodziców/opiekunów

§ 8


Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do:

1. Punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy.

2. Zgłoszenia faktu odbioru dziecka lub jego nieobecności na zajęciach nauczycielowi prowadzącemu zajęcia świetlicowe.

3. Informowania pisemnego nauczyciela o wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka ze świetlicy (z datą i podpisem).

4. Poinformowania dziecka o zasadach bezpiecznego powrotu dziecka ze szkoły do domu.V Dokumentacja świetlicy szkolnej

§ 9


1. Regulamin świetlicy szkolnej.

2. Roczny plan pracy świetlicy.

3. Dziennik zajęć świetlicowych.

4. Co miesięczny plan pracy każdego wychowawcy świetlicy.

5. Zgłoszenia do świetlicy szkolnej.

6. Sprawozdania z działalności świetlicy półroczne i roczne.


VI Postanowienia końcowe

§ 10


1. Regulamin świetlicy jest dostępny u nauczycieli świetlicy, dyrektora szkoły, w bibliotece i na stronie internetowej szkoły.

2. Regulamin świetlicy zostaje przyjęty do realizacji dyrektora szkoły.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje wiążące podejmuje dyrektor  szkoły.