Strona główna Dyrektor szkoły Historia szkoły Patron szkoły Z kart historii Dokumenty Ogłoszenia Wydarzenia Plan lekcji Zajęcia dodatkowe Galeria Kalendarz Konkursy Podręczniki Projekty edukacyjne Publikacje Warto przeczytać Współpraca szkoły z ... Podziękowania Samouczki Narzędzia TIK Zamówienia publiczne


REGULAMIN  

KORZYSTANIA Z  BIBLIOTEKI  SZKOLNEJ

1. Postanowienia ogólne.


1) Z biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz rodzice.

2) Każdy użytkownik biblioteki zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem oraz go przestrzegać.

3) Godziny pracy biblioteki dostosowane są do tygodniowego planu pracy szkoły.

4) W godzinach pracy biblioteki korzystać można z wypożyczalni i czytelni.

5) Użytkownicy zobowiązani są do poszanowania wyposażenia, sprzętów oraz zbiorów bibliotecznych.

6) Każdego czytelnika obowiązuje kultura czytania i dbałość o stan książki.

6) W bibliotece należy zachować ciszę i porządek.

7) Uczniom o najwyższej aktywności czytelniczej oraz biorącym systematyczny udział w pracach biblioteki mogą być przyznane nagrody na zakończenie roku szkolnego.

8)Zasady wypożyczania darmowych podręczników oraz udostępniania bezpłatnych materiałów ćwiczeniowych określa Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Zabratówce z dnia 29.09.2014 r.  nr 12/2014


2. Regulamin wypożyczalni.


1) Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność za stan i termin zwrotu materiałów bibliotecznych.

2) Czytelnik ma prawo do wypożyczenia jednorazowo 3 książek, audiobooków na okres dwóch tygodni.

4) Czasopisma, maksymalnie 3 egzemplarze, wypożycza się na 1 tydzień.

5) Księgozbiór podręczny ( encyklopedie, słowniki ) oraz zbiory multimedialne udostępnia się wyłącznie  na terenie szkoły.

6) W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może zwiększyć liczbę wypożyczonych książek z podaniem terminu ich zwrotu.

7) Uczniowie przygotowujący się do konkursów i olimpiad mają prawo do wypożyczenia większej ilości książek.

8) Zgody na prolongatę terminu zwrotu książki może udzielić bibliotekarz.

9) Wobec czytelników przetrzymujących książki ponad wyznaczony termin stosuje się wstrzymanie wypożyczeń do momentu zwrócenia zaległych pozycji.

10) W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki należy odkupić taką samą pozycję lub książkę z listy ustalonej przez bibliotekarzy.

11) Wszystkie wypożyczone materiały należy zwrócić najpóźniej na 2 tygodnie przed  zakończeniem roku szkolnego.


3. Regulamin czytelni.


1) Czytelnia jest miejscem cichej pracy i samokształcenia użytkowników biblioteki.

2) Korzystający z czytelni wpisują się do rejestru odwiedzin.

3) W czytelni można korzystać z księgozbioru podręcznego, czasopism, zbiorów multimedialnych, zasobów Internetu.

4) Czytelnik ma wolny dostęp do księgozbioru podręcznego oraz czasopism.

5) Przeczytane czasopisma odnosi się na miejsce, a książki oddaje bibliotekarzowi.