Strona główna Dyrektor szkoły Historia szkoły Patron szkoły Z kart historii Dokumenty Ogłoszenia Wydarzenia Plan lekcji Zajęcia dodatkowe Galeria Kalendarz Konkursy Podręczniki Projekty edukacyjne Publikacje Warto przeczytać Współpraca szkoły z ... Podziękowania Samouczki Narzędzia TIK Zamówienia publiczne

O współpracy Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Zabratówce

z różnymi instytucjami.


Są to przede wszystkim instytucje, podobnie jak nasza szkoła związane z Kresami Wschodnimi i zajmujące się upamiętnianiem bohaterstwa Orląt Lwowskich. Oprócz obecnych „współpracowników” są też inne instytucje chcące nawiązywać z nami kontakty. Należą do nich, między innymi, Szkoła Podstawowa nr 11 im. Orląt Lwowskich w Opolu, która to zaszczytne imię nosi od 1 września 2008 r. Dyrekcja tej szkoły, w liście skierowanym do nas, wyraża nadzieję współpracy, liczy na wymianę doświadczeń, udział w projektach oraz promowanie postaw, które uosabiają Orlęta. Reprezentacja naszej szkoły wraz z pocztem sztandarowym została również zaproszona do Gimnazjum im. Orląt Lwowskich w Russowie. Odbyły się tam uroczystości związane z 90-tą rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości oraz pięcioleciem nadania imienia Orląt Lwowskich temu gimnazjum. Nasza szkoła chętnie podejmuje współpracę z innymi placówkami. Również tym razem deklarujemy gotowość podejmowania wspólnych inicjatyw i działań.

2 listopada 2012 r. nasi uczniowie wraz z Panią Dyrektor byli gośćmi Gimnazjum im. Orląt Lwowskich w Wiśniowej. Uczestniczyli w pierwszym spotkaniu szkół im. Orląt Lwowskich.


Współpraca Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Zabratówce z Towarzystwem Miłośników Lwowa

i Kresów Południowo-Wschodnich


Minęło już 10 lat od nadania imienia Orląt Lwowskich Szkole Podstawowej w Zabratówce. Zaszczytne imię jakie nosi szkoła stało się okazją do nawiązania kontaktów z Towarzystwem Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Członkowie towarzystwa to osoby niezwykłe, pełne entuzjazmu, ciepła i miłości do ojczyzny. Z wielką radością i zainteresowaniem przyjęli wiadomość o patronie Szkoły Podstawowej w Zabratówce.

W ciągu dwóch minionych lat wzięli udział w organizowanych w szkole imprezach okolicznościowych między innymi: nadaniu szkole imienia i koncercie piosenki lwowskiej. Z kolei nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich, zapoznali się z ciekawą wystawą "W zadumie nad przeszłością", wzięli udział w wycieczce do Lwowa, a nauczyciele zorganizowali świąteczną składkę dla Polaków we Lwowie.

Poczet sztandarowy szkoły wziął udział w uroczystych patriotycznych mszach wspólnie z członkami towarzystwa. Szkoła otrzymuje ciekawe materiały prasowe między innymi "Sempel Fidelis" i "Kurier Galicyjski". Przedstawiciele szkoły mieli okazję spotkać się z panem Zdzisławem Darażem autorem książki "Zawierucha nad Sanem" i panem doktorem Jerzym Majką.

Kontakty utrzymywane są w czasie cotygodniowych środowych spotkań członków Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Każde spotkanie to ciekawa lekcja historii. W czasie spotkań prezentowane są filmy i programy historyczne, wykłady i odczyty m.in.:

- o Wacławie Kopisto, jednym z cichociemnych

- o działalności AK na Kresach

- przybliżono postaci sławnych Lwowiaków: Jerzego Janickiego, Stanisława Lema, Kazimierza Górskiego

- przypomniano historię cmentarza Orląt Lwowskich

- przedstawiono miasta na Kresach

Prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich pan Bolesław Opałek tak opisał powstanie i przebieg działalności towarzystwa:


Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział Rzeszów - rys historyczny


Miasto Lwów w ciągu istnienia od XIII w. jako duże skupisko wielonarodowej ludności, wytworzyło materialną i historyczną strukturę w której zamieszkali Ludzie różnych grup społecznych, w tym przedstawiciele także elit intelektualnych historycy, artyści, pisarze mający potrzeby działań na rzecz kultury. Na tych podstawach w XIX i w początkach XX w. powstały we Lwowie organizacje i towarzystwa skupiające miłośników Lwowa, których celem była dbałość o zabytki historyczne, dokumentacja kultury, sztuki i utrwalanie tej wiedzy w zapisach. Czołowym towarzystwem w tej dziedzinie było Towarzystwo Miłośników Przeszłości Lwowa, powstałe w r.1906 - po zawieszeniu działalności na okres wojenny - reaktywowane w 1926 r. działało do 1939 r. wydając bogata literaturę: "Bibliotekę Lwowską".

W wyniku zmian terytorialnych po II wojnie światowej, ludność Kresów zmuszona była opuścić tereny zamieszkałe i osiedlić się w Polsce w różnych regionach kraju. Większość lwowian wyjechała na ziemie zachodnie. Warunki ustrojowe i polityczne nie pozwalały na szerzenie wiedzy o dawnych opuszczonych ziemiach oraz reaktywowania działalności dawnych organizacji. Dopiero zmiany ustrojowe w drugiej połowie lat osiemdziesiątych przywróciły swobodę działań, co pozwoliło na reaktywowanie dawnych towarzystw. Największym skupiskiem Lwowian był Wrocław i tam we wrześniu 1988 powstaje Zarząd Gł6wny Towarzystwa Miłośników Lwowa.  To pozwala na podjęcie w Rzeszowie inicjatywy powołania Oddziału. W wyniku zebrania 23.01.1989 na które przybyło 112 osób deklarujących przystąpienie do towarzystwa, powstał w Rzeszowie 31 Oddział. Na zebraniu tym wybrano zarząd na pierwszą czteroletnią kadencję, zatwierdzony przez Zarząd Główny i Urząd Wojewódzki (15.02.1989). Działalność towarzystwa rozpoczęto w udostępnionych nieodpłatnie lokalach PTTK, TPPR (I.1989-II.1991) a od III.1991 do chwili obecnej w Stronnictwie Demokratycznym, wykorzystując także w zależności od potrzeb inne większe lokale. W pierwszych dwóch latach ilość członków szybko rosła od 112 osób w 1989 do 684 w 1990 r., później zaczęła spadać. Częstotliwość zebrań ogólnych zależna była od możliwości lokalowych, początkowo sporadyczna, w miarę upływu czasu, stabilizacji ilościowej i lokalowej od 1990 jeden raz w tygodniu - dwugodzinne z przerwami świątecznymi i wakacyjnymi. Tematykę zebrań stanowią wykłady, pogadanki historyczne wygłaszane przez członków lub osoby zaproszone. Ostatnio przekazy wizyjne z kaset i płyt dot. wydarzeń i opisów kresowych. Od roku 1991 nazwę towarzystwa zmieniono na Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich.

Działalność czteroletnich kadencji jest następująca I/1989-1993 II/1993-1997 III/1997-2001 Składy zarządu 10-14 osobowe IV/2001-2005 zmiana zarządu V/2005-2009 zmiana zarządu. Obecny stan ilościowy członków wynosi 60 osób.

W okresie początkowej działalności zorganizowano 7 wystaw historycznych,5 występów zespołów wokalnych (Nowy Sącz,Przemyśl,Warszawa). W latach 1989-2005 członkowie oddziału (48 osób) wygłosili 309 prelekcji uzupełnianych videokasetami, których tematyka dotyczyła historii Lwowa i Kresów, szczególnie z okresem II wojny światowej. Dla upamiętnienia ważnych wydarzeń w uzgodnieniu z władzami Kościoła Św. Krzyża i Kurii (Ks. Walenty Bal , Ks. Władysław Jagusztyn, Ks. Biskup Kazimierz Górny) wykonano, finansując ze środków społecznych, 3 tablice umieszczone na fasadzie kościoła. Pierwsza poświęcona obronie Lwowa 1918 r. odsłonięto 22.XI.1998, 2-ga poświęcona Polakom Wołynia, Małopolski Wschodniej, Rzeszowszczyzny zamordowanym przez nacjonalistów ukraińskich - odsłonięto 17.IX.2003. Trzecia poświęcona Profesorom lwowskich uczelni zamordowanych w lipcu 1941 r. - odsłonięto 3.VII.2005. Odsłonięcia tych tablic odbyły się bardzo uroczyście. Zgodnie z obowiązkami statutowymi Oddział prowadzi od początku działalności pomoc charytatywną dla rodaków na Kresach. W pierwszych latach była to pomoc rzeczowa: żywność, leki, odzież,

jednak po kilku latach wprowadzono jako pomoc tylko środki finansowe przekazywane przeważnie we Lwowie kilkudziesięciu osobom w okresie Świąt Wielkanocy i Bożego Narodzenia. Pomocą objete są też parafie kościołów: Św. Antoniego we Lwowie i Przmyślanach. Środki na ten cel zbierane są wśród członków, a także są przekazy sponsorów (kilku osób). Wartość pomocy w skali roku wynosi około kilkunastu tysięcy.

Od 8 marca 2002 roku istnieje w Leżajsku klub Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Klub działa bardzo aktywnie, często organizuje wycieczki na Kresy, a szczególnie do Lwowa, przekazują dużą pomoc w różnych formach dla Polaków i Towarzystwa Opieki nad Cmentarzami Wojennymi we Lwowie. Do klubu należy 37 osób.

(czytelny podpis: prezes Bolesław Opałek)


Współpraca ze środowiskiem

Szkoła współpracuje z organizacjami i instytucjami wspierającymi jej pracę:

- uczniowie wzięli udział w spotkaniu autorskim m.in. z Andrzejem Grabowskim, Anną Onichimowską, Joanną Papuzińską,

- uczniowie biorą udział w różnorodnych konkursach organizowanych przez GBP,

uczniowie korzystają z księgozbioru GBP.

- zorganizowanie kuligu oraz ogniska,

- spotkanie z p. Włodzimierzem Zwierzykiem na poranku ekologicznym z okazji Dnia Ziemi.